پیچ ورولپلاک نما -کفسابی-نماشویی با طناب

پیچ ورولپلاک نما -کفسابی-نماشویی با طناب قبل از اجرای پیچ ورولپلاک باید در نظر داشت که از چه نوع ابزاری مناسب برای انجام کار یعنی پیچ ورولپلاک سنگ نما ساختمان جهت محکم کردن سنگ وجلوگیری از سقوط آن هنگام حوادث غیرمترقبه باید مورد استفاده گیرد تا ازوارد شده تنش های غیر مجازو شل شده نما […]